A lu vinti di innaru na matina,
na curnetta che allegra sona.
Ma d'unni chiuvìu tanta ruvina?
Si vitti na timpesta senza trona,
e gridavanu cu vuci libertina
"A morti tutti li capuriuna!
A morti li capuriuna!"

Franco Battiato, 1993.